Позитивна и безопасна образователна среда

 1. Етичен кодекс.

 2. Единни училищни правила на поведение.

 3. Вътрешни правила.

 4. Механизъм за противодействие на тормоза.

 5. Правилник за пропусквателния режим.

 6. Правилник за интернет безопастност.

 7. Училищна политика за превенция и справяне с насилието и тормоза.

 8. Процедура за провеждане на задължителен преглед от медицински специалист в училището в случай на инцидент с ученик.

 9. Процедура за управление на информацията.

 10. Процедура за освобождаване от физическо възпитание и спорт.

 11. Правила за организирането и провеждането на вътрешноинституционална квалификация.

 12. Правила за работа в условията на Ковид-19.

 13. Правила за мрежова и информационна сигурност.

 14. Правила за примане, предаване, ползване и съхранение на безплатни учебници.

 15. Вътрешни правила за дарения.

 16. Правила за ползване на електронен дневник. 22-23

 17. ПРАВИЛА за събиране, съхраняване и ползване на информацията за дейността на училището в уеб базираната Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО).