График за родителска среща на новоприетите ученици в 1ви клас и подготвителна група за учебната 2020/2021 година.

 1. 1 А клас с кл. р-л Дорка Запрянова - 10.06.2020 г. от 17:30 часа
 2. 1 Б клас с кл. р-л Златка Георгиева - 11.06.2020 г. от 17:30 часа
 3. 1 В клас с кл. р-л Ростислава Милева - 12.06.2020 г. от 17:30 часа
 4. Подготвителна група с кл. р-л Ани Бакърджиева - 15.06.2020 г. от 17:30 часа

Молим учениците записани в 1ви клас и подготвителна група да присъстват на срещата, за да могат да се запознаят с класните си ръководители и съучениците си.

Брошура прием 2020/2021

Готова брошура цветна.pdf

Представяме Ви професионален профил на класните ръководители на 1 клас и предучилищна група 2020/2021 година

ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ В 1-ВИ КЛАС И ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

за учебната 2020/2021 година.

СРОК ЗА КАНДИДАТСВАНЕ 15.05.2020 г. ДО 06.06.2020 Г.

за учебната 2020/2021 година.

СРОК ЗА КАНДИДАТСВАНЕ 15.05.2020 г. ДО 06.06.2020 Г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

1. Прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година.

1.1. Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.

1.2. Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

1.3. Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването в първи клас, установено по ред, определен с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

1.4. Родителите / настойниците/ подават заявление до директора на училището за постъпване на детето в първи клас.

2. Необходими документи.

 • Заявление за записване в първи клас - формуляр на заявление може да попълните от ТУК.
 • Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал
 • копие на акта за раждане на детето
 • Здравен картон

3. Критерии за прием на децата в първи клас в училищата на територията на Община Харманли:

 • Водещ критерий: близост на училището до настоящ адрес на родителите/настойниците
 • При голям брой кандидати за прием в първи клас за определено училище се прилагат и следните критерии:
  1. Дете с трайни увреждания над 50% /доказва се с ТЕЛК/
  2. Дете със специални образователни потребности /доказва се с протокол от ЛКК/
  3. Дете с починал родител /доказва се с копие на смъртния акт/
  4. Други деца от семейството, обучаващи се в училището /доказва се с удостоверение от училището/
  5. Деца, завършили подготвителна група в училището.
  6. Близост на училището до местоработата на един от родителите /доказва се със служебна бележка от местоработата на родителя/
  7. Деца на хора с физически увреждания, живеещи в близост до училището.
  8. Деца близнаци.

ПРИЕМ В ГРУПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА

В НУ "Алеко Константинов", гр. Харманли е сформирана една полудневна група за предучилищно възпитание и обучение. Така децата придобиват знания, умения и навици, необходими при постъпването им в първи клас. През тази подготвителна година те се запознават с училищния начин на живот и организация- училищния звънец, междучасие, внимание по време на час.

На разположение на най-малките ученици е и физкултурния салон.

Децата имат възможност да посещават извънкласните форми на дейности, организирани към училище.

За постъпване в полудневната група е необходимо да попълните заявление. Формуляр на заявление може да изтеглите ОТТУК