Заповед прием 2024.pdf
Прием в първи клас за 2022.docx

Представяме Ви класните ръководители на 1 клас и предучилищна група 2024/2025 година

Жени Лозева - 1 А клас

Даниела Вълкова - 1 Б клас

Ростислава Милева - 1 В клас

Ани Грозева Бакърджиева - ПГ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

1. Прием на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година.

1.1. Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.

1.2. Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование. 

1.3. Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването в първи клас, установено по ред, определен с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

1.4. Родителите /настойниците/ подават заявление до директора на училището за постъпване на детето в първи клас.

2. Необходими документи. 

3. Критерии за прием на децата в първи клас в училищата на територията на Община Харманли:

ПРИЕМ В ГРУПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА

В НУ "Алеко Константинов", гр. Харманли е сформирана една полудневна група за предучилищно възпитание и обучение. Така  децата придобиват знания, умения и навици, необходими при постъпването им в първи клас. През тази подготвителна година те се запознават с училищния начин на живот и организация - училищния звънец, междучасие, внимание по време на час.

На разположение на най-малките ученици е и физкултурния салон.

Децата имат възможност да посещават извънкласните форми на дейности, организирани към училище.

За постъпване е необходимо да попълните заявление в канцеларията на училището.