Прием в първи клас за 2022.docx

Представяме Ви класните ръководители на 1 клас и предучилищна група 2022/2023 година

Даниела Сянкова - 1 А клас

Елка Петкова - 1 Б клас

Женя Господинова - 1 В клас

Ани Грозева Бакърджиева - ПГ

ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ В 1-ВИ КЛАС И ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

за учебната 2022/2023 година.

СРОК ЗА КАНДИДАТСВАНЕ 15.05.2022 г. ДО 31.05.2022 Г.

за учебната 2022/2023 година.

СРОК ЗА КАНДИДАТСВАНЕ 15.05.2022 г. ДО 31.05.2023 Г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

1. Прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година.

1.1. Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.

1.2. Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

1.3. Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването в първи клас, установено по ред, определен с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

1.4. Родителите / настойниците/ подават заявление до директора на училището за постъпване на детето в първи клас.

2. Необходими документи.

 • Заявление за записване в първи клас - формуляр на заявление може да попълните от ТУК.

 • Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал

 • копие на акта за раждане на детето

 • Здравен картон

3. Критерии за прием на децата в първи клас в училищата на територията на Община Харманли:

 • Водещ критерий: близост на училището до настоящ адрес на родителите/настойниците

 • При голям брой кандидати за прием в първи клас за определено училище се прилагат и следните критерии:

  1. Дете с трайни увреждания над 50% /доказва се с ТЕЛК/

  2. Дете със специални образователни потребности /доказва се с протокол от ЛКК/

  3. Дете с починал родител /доказва се с копие на смъртния акт/

  4. Други деца от семейството, обучаващи се в училището /доказва се с удостоверение от училището/

  5. Деца, завършили подготвителна група в училището.

  6. Близост на училището до местоработата на един от родителите /доказва се със служебна бележка от местоработата на родителя/

  7. Деца на хора с физически увреждания, живеещи в близост до училището.

  8. Деца близнаци.

ПРИЕМ В ГРУПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА

В НУ "Алеко Константинов", гр. Харманли е сформирана една полудневна група за предучилищно възпитание и обучение. Така децата придобиват знания, умения и навици, необходими при постъпването им в първи клас. През тази подготвителна година те се запознават с училищния начин на живот и организация- училищния звънец, междучасие, внимание по време на час.

На разположение на най-малките ученици е и физкултурния салон.

Децата имат възможност да посещават извънкласните форми на дейности, организирани към училище.

За постъпване в полудневната група е необходимо да попълните заявление. Формуляр на заявление може да попълните ОТ ТУК.

ВАЖНО:

Във връзка с предстоящата организация на дейностите по приемане и записване на ученици в първи клас на учебната 2022/ 2023 година в условията на епидемично разпространение на COVID- 19 е необходимо за безопасността на лицата, подаващи документи, да избягват струпване на входа и да спазват дистанция помежду си от 1,5- 2,0 м. Изисква се и носене на лични предпазни средства, без които няма да се допускат лица в сградата на училището.