Училището

УЧИЛИЩЕТО Е  ОТВОРЕНА ВРАТА, ПРЕКРАЧВАЙКИ Я ПОПАДАШ В СВЕТА НА ЗНАНИЕТО – СВЯТ КОЙТО ПРЕОТКРИВАШ ВСЕКИ ДЕН!

НУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се обучават, възпитават и социализират ученици и се осигуряват условия за завършване на клас и етап на образование.

НУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове. Автономията на училището  включва и правото самостоятелно да избира и съставя свои учебни планове, да разпределя учебната програма в зависимост от потребностите на учениците, да определя учебните предмети и да разработват учебните програми в случаите, предвидени в ЗПУО.

НУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” е  юридическо лице. Има право на: наименование, символи, седалище, официален адрес, които съответстват на адреса на дирекцията му.

НУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” е общинско училище.

Според вида на подготовката НУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ е неспециализирано.

Според етапа или степента на образование е начално (I – IV клас включително)

Училищното образование според подготовката е общо.

Общото образование в начален етап на основно образование  се осъществява чрез обучение за придобиване на общообразователна и разширена подготовка.

Училището осигурява целодневна организация на учебния ден при заявено желание от родителите.

Училището носи отговорност за:

1.    Изпълнение на държавните образователни изисквания.

2.    Създаване на условия за опазване на живота и здравето на учениците по време на обучението и възпитанието им, както и на територията си.

3.    Законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазване на материално-техническата база.

Извършване на дейности и прояви, които противоречат на законите на страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават възпитателния  процес.