Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През учебната 2023/2024 две деца  от Подготвителна група, невладеещи български език, се обучаваха  по Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, Дейност 1. Бяха проведени две съвместни дейности с деца и родители, с цел приобщаването им към образователния процес.