Проект "Успех за теб"

Общо 1 509 училища са одобрени и ще работят по проект „Успех за теб“ през следващите четири години за насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците и за трайното им приобщаване и подобряване на образователните им резултати.

Училищата, които ще изпълняват дейности, насочени към обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици от уязвими групи са 1431, а училищата, които ще се насочат към допълнителна подкрепа на ученици с изявени дарби са а 188.

В рамките на проекта ще бъдат провеждани различни форми за интензивна работа с родители на ученици от уязвими групи за повишаване на гражданските и социалните им компетенции по отношение на развитието и възпитанието на децата им. Също така съвместни дейности и инициативи с родители ще допринесат за формирането на положителни нагласи спрямо образователния процес.

Акцент при дейностите, свързани с допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности (СОП), в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование, се поставя върху насърчаването и разгръщането на потенциала на учениците от начален и прогимназиален етап.

Друг акцент е използването на алтернативни модели за подпомагане на подготовката на учениците за участие в пленери, в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания. Има възможност да се осигури оборудване за специализирани кабинети, на специализирани дидактически материали, методики, специални учебни програми за допълнителна подкрепа.

Допълнителните обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование са предвидени за ученици от I до XII клас, за които има риск да напуснат образователната система, срещат системни трудности и са с пропуски по даден предмет или по няколко учебни предмета.

Провеждането на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование също е дейност, от която ще се възползват класираните училища. Целта на заниманията по интереси е да се стимулира развитието на личностните качества, социалните и творчески умения и изяви на способностите на учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, образованието за устойчиво развитие.

Междуучилищните дейности, които ще се провеждат с ученици от две или повече училища под формата на състезания, конкурси, дебати и други форми, ще дадат изява на учениците, ще повишат мотивацията им, а също ще осигурят споделяне и популяризиране на добри педагогически практики.

Кариерното ориентиране и консултиране е насочено към ученици от уязвими групи от прогимназиалния етап на образованието (V-VII кл.) , като целта е те да бъдат мотивирани да продължат образованието си и успешно да се реализират на пазара на труда. Акцент се поставя и на квалификацията на педагогическите специалисти, включително и за назначени скоро в системата учители, както и обучения на непедагогическия персонал, сред които образователни медиатори и социални работници, за подпомагане на обучението в съответствие с одобрени програми за професионалното и кариерното им развитие. Образователните медиатори, които са назначени в класираните училища до 30 юни 2023 г. включително, ще продължат работата си, като по проекта са осигурени средства за възнаграждения.

Всички класирани училища ще бъдат уведомени от началниците на регионалните управления на образованието в страната.

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ се реализира по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). Стойността на проекта е над 150 млн. лв.

Информация от сайта: https://web.mon.bg/bg/news/5389